Kidd Technology Co., Ltd.
Kidd Technology Co., Ltd. » for Fujitsu-Siemen